Kamis, 21 Desember 2017

LGBT DAN HOMOSEX MENURUT PARA ULAMA

LGBT DAN HOMOSEX MENURUT PARA ULAMA

Isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau disingkat LGBT tidak pernah sepi dari pembahasan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Bagi kita kaum muslimin tentu butuh panduan yang jelas dan lurus atas persoalan ini. 
Berikut ini saya coba kumpulkan pendapat ulama berkaitan dengan LGBT ini. Saya kumpulkan dari buku koleksi pribadi. Alhamdulillah didapatkan delapan pendapat ulama yang berkaitan dengan LGBT ini. Pendapat ulama yang dimaksud adalah:
  1. Syaikh Sayyid Sabbiq dalam Fiqh Sunnah
  2. Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam Indahnya Syariat Islam (Terjemah kitab :Himatut Tasyri wa Falsafatuh)
  3. Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Syarah Sullamut Taufiq
  4. Sulaiman Rasjid dalam Fiqh Islam
  5. Imam Adz-Dzahabi dalam al-kabaair
  6. Syaikh Abu Syuja’ Al-Ashfihani dalam Matn al-Ghaayah wat Taqrib
  7. Syaikh Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi dalam Fiqih Empat Mazhabb (Terjemah dari kitab Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimmah)
  8. Syaikh Dr. Abdurrahman al-Maliki dalam Nidzôm al-‘uqûbât.